Komisijos ir darbo grupės

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

(8 315) 75 722
panemunepm@panemune.alytus.lm.lt

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

Komisijos

 • Vaiko gerovės komisija;
 • Mokyklos dokumentų ekspertų komisija (atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir nagrinėja dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimus);  
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija;
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai komisija.

Darbo grupės

 • Koordinacinė grupė mokyklos veiklos kokybei įsivertinti;  
 • Elektroninio dienyno administravimo ir priežiūros grupė;
 • OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG grupės;
 • Darbo grupė informacijai mokyklos interneto svetainėje skelbti;
 • Ugdymo karjerai koordinacinė grupė;
 • Darbo grupė mokyklos jaukumui kurti.

Mokytojų metodinės grupės

 • Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Rima Baublienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Laima Ryženinienė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja;
 • Matematikos mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jurgita Jančiauskienė, vyresnioji matematikos mokytoja;
 • Gamtos, socialinių mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Renata Ononigve, vyresnioji biologijos mokytoja;
 • Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Lilija Mikalauskaitė-Džiumajeva, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Dorinio ugdymo, kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Reda Savulionienė, dorinio ugdymo (tikyba) mokytoja metodininkė;
 • Klasių auklėtojų ir pagalbos specialistų metodinė grupė – grupės pirmininkė Vilma Sinkevičienė, vyresnioji žmogaus saugos mokytoja.

Metodinę veiklą mokykloje kuruoja Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Copyright © 2018 Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla