foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Komisijos

 • Vaiko gerovės komisija;
 • Mokyklos dokumentų ekspertų komisija (atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir nagrinėja dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimus);  
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija;
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai komisija.

Darbo grupės

 • Koordinacinė grupė mokyklos veiklos kokybei įsivertinti;  
 • Elektroninio dienyno administravimo ir priežiūros grupė;
 • OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG grupės;
 • Darbo grupė informacijai mokyklos interneto svetainėje skelbti;
 • Ugdymo karjerai koordinacinė grupė;
 • Darbo grupė mokyklos jaukumui kurti.

Mokytojų metodinės grupės

 • Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Vilma Aponienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Kalbinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jurgita Arbutavičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Pradinio ugdymo mokytoju metodinė grupė – grupės pirmininkė Edita Dervinienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Dorinio, kūno kultūros, meninio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Gailutė Lankelienė, dailės mokytoja.
 • 5–8 klasių auklėtojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jurgita Jančiauskienė, matematikos mokytoja metodininkė. 

Metodinę veiklą mokykloje kuruoja Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Copyright © 2019 Alytaus Panemunės progimnazija